Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  Thai CSR  |  CSV Forum  |  ESG Rating  |  PACT Network  |  CRBP  |  SDNB

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง


คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDNB) จับมือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน ภายใต้วาระ 'สังคม 2020' โดยธนาคารออมสิน นับเป็นองค์กรในหมวดธุรกิจธนาคารรายแรกที่ได้นำเอาเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 17 ข้อ มาใช้เป็นกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย เพื่อมุ่งไปสู่ “สังคมที่เราต้องการ” (The Society We Want)

คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน เชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความประสงค์จะทำงานเชื่อมโยงกับวาระสังคม 2020 เข้าร่วมดำเนินงานในรูปแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือ ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicator) ปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกรอบหรือมาตรฐานที่เป็นสากล (อ่านต่อ)

ตรวจสอบผลประเมินของบริษัทจดทะเบียน
ตรวจสอบผลประเมินของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน Flexible Workplace โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

หรือฝากข้อความที่
LINE ID: @thaipat ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มเพื่อน

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ทำงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย (Research) การฝึกอบรม (Training) และการให้คำปรึกษา (Consulting) ด้านบรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)