Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  CSR  |  CSV  |  ESG  |  PACT  |  CRBP  |  SDG  |  TSBI  |  S-Store

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลังสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จะจัดอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ด้วยเนื้อหาที่ได้รับการออกแบบจาก GRI โดยตรง ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรสมาชิก Sustainability Disclosure Community ผ่าน Webinar สำหรับปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่หนึ่ง (27 ก.ย. 62) การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในมิติความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ครั้งที่สอง (28 ต.ค. 62) การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในมิติความเชื่อถือได้ของเนื้อหา (Credibility) และครั้งที่สาม (27 พ.ย. 62) การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในมิติการสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา (Communication)

องค์กรสมาชิก Sustainability Disclosure Community จะได้รับการประเมินสถานะเพื่อพิจารณารับ Sustainability Disclosure Award ประจำปี ด้วยการพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในรูปแบบรายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม และการประกาศผลรางวัล จะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2562

องค์กรที่สนใจ สามารถเข้าร่วมมีบทบาทในการเป็นผู้นำความยั่งยืนในด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้วยการเป็นสมาชิก Sustainability Disclosure Community โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัด Webinar ให้กับสมาชิกเครือข่าย SDG-Friendly Biz ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน ในหัวข้อ "Reporting and communicating" ซึ่งเป็นการสื่อสารและการรายงานผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย การรายงานที่มีประสิทธิผลและเป็นไปตามการวิเคราะห์สารัตถภาพ (จากครั้งที่สอง) และการสื่อสารผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์กรที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG-Friendly Biz) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจให้ตอบสนองต่อ SDGs ทั้งการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรับผิดชอบ (Act Responsibly) และการแสวงหาโอกาส (Find Opportunities) ในอันที่จะสร้างเป็นผลกระทบเชิงบวก ทั้งแก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียด)

กิจกรรมในปี 2562

 หน่วยงานภายใต้สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน หรือ UNEP Finance Initiative ได้ประกาศ “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” โดยมีธนาคารร่วมก่อการ (Founding Banks) 30 แห่ง และธนาคารที่เข้าร่วมลงนามรับหลักการ (Founding Signatories) จำนวน 130 แห่ง จาก 49 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา “State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่รายงานสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ ปี 2561 ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ โดยในงานมีการรายงานสถานะและแนวโน้มความยั่งยืนและ ESG ในตลาดทุนไทย การให้ความรู้ในหัวข้อ "Shared Value of Sustainability Reporting" และการเสวนาในหัวข้อ "Stakeholder vs Investor Perspectives on Corporate ESG Information" (รายละเอียด)

 


'ESG100 Company ปี 2562'
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ขวา) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ถ.ลาดพร้าว นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TOG) (ซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สองจากซ้าย) และคุณราฟาเอล กุยดิ ผู้บริหารด้านการเงิน (ที่หนึ่งจากซ้าย) บมจ.หาดทิพย์ รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก คุณพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารทีวัน ถ.สุขุมวิท นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ปี 2562 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ ถ.กรุงเทพกรีฑา นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สามจากซ้าย) นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่หนึ่งจากซ้าย) นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากซ้าย) นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากขวา) และนายเอนก ศรีทับทิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่หนึ่งจากขวา) บริษัท ซีฟโก้ (SEAFCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ ถ.พระยาสุเรนทร์ นายเซอิจิโระ อาคิตะ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน (ด้านซ้ายสุด) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ถ.พระราม 3 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม (ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร (ที่สองจากซ้าย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก นายพิพัฒน์  ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (ขวาสุด) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล ถ. แจ้งวัฒนะ นายบวร วงศ์สินอุดม (คนแรกจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณกำธร เอกเมธีพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต (ที่สองจากซ้าย) บริษัท น้ำมันพืชไทย รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) นายบัณฑิต สะเพียรชัย (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร (คนแรกจากขวา) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ถ.สุขุมวิท นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ และนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ (คนแรกจากขวา) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI รับมอบรางวัล ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน (Financials) และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 5 ปี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ นำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2562” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2562

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
หาดทิพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
บี.กริม เพาเวอร์
ซีฟโก้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ศุภาลัย
บางกอก เชน ฮอสปิทอล
น้ำมันพืชไทย
บีซีพีจี
นำสินประกันภัย

 


หนังสือ "รู้จักหุ้น ESG100: ประตูสู่การลงทุนที่ยั่งยืน" ฉบับปี 2562 ความหนา 44 หน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) รูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูล ESG และตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ดาวน์โหลดหนังสือ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG 100 ปี 62 พร้อมคัดกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์ ด้วยเกณฑ์ ESG เป็นครั้งแรก สร้างทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2019)
Presentation ESG100 - 2019 List (ช่วง ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ)
Presentation สถานการณ์และแนวโน้ม ESG RISK (ช่วง ดร.สุนทร คุณชัยมัง)
เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100

For ESG100 information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้น ESG100 ปี 62
THAIPAT Announces ESG100: 2019 List

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
Funds, REITs added to annual ESG100 listing (The Nation)
กระแสหนุนหุ้นยั่งยืนเกิด กบข.นำขบวนงดลงทุนถ้าผิด (ผู้จัดการออนไลน์)
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้นที่โดดเด่นด้านธุรกิจยั่งยืน ESG100 ปี 62 (SD Thailand)
ทางเลือกนักลงทุน: ESG กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์ (ประชาชาติธุรกิจ)
ESG100 ไทยพัฒน์ ปี”62 พัฒนา บจ.ไทยสู่การลงทุนยั่งยืน (ประชาชาติธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้น ESG100 ปี 62 พร้อมจัดอันดับ กองอสังหาฯ - REITs - โครงสร้างพื้นฐานเป็นปีแรก (นิตยสาร MBA)
หุ้น ESG100 ปี 62 (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ เผย ESG100 พร้อมจัดอันดับกองอสังหาฯ, REITs และโครงสร้างพื้นฐานเป็นปีแรก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)


ข้อมูล ESG100 ย้อนหลัง    ปี 2558  |  ปี 2559  |  ปี 2560  |  ปี 2561

 ไทยติดอันดับโลกด้านความยั่งยืน
กิจการในไทยเจ๋ง ติดท็อปเทนโลก ด้านรายงานข้อมูลความยั่งยืน - SDGs

 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทยจากภาคองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน "ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare and Development" ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

 The Inauguration Announcement of Yunus Thailand & Corporate Action Tank Thailand at 9th Social Business Day Event in Bangkok, Thailand

Social Business Day 2019 ผุด “Yunus Thailand”
เปิดตัว "ยูนุสประเทศไทย" ดึงองค์กรใหญ่พลิกโฉมแก้ปัญหาสังคม

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up Forum ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ให้แก่องค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน และกิจการที่ต้องการก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ด้วยการแนะนำเครื่องมือและแนวทางการพัฒนาให้กิจการขึ้นแท่นองค์กรผู้นำอย่างเป็นลำดับขั้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 92 ท่าน จาก 54 องค์กร (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ เปิดบริการใหม่ ผ่าน Sustainability Store ด้วยเครื่องมือ S-Value ใช้สร้างคุณค่าที่พึงประสงค์ทางธุรกิจ และเครื่องมือ S-Impact ใช้สร้างผลกระทบที่คาดหวังสู่สังคม ตอบโจทย์การวัดผลที่เป็น Return on Sustainability จากการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนของกิจการ (รายละเอียด)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
การวัดผลตอบแทนจากความยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ)
..เครื่องมือ Return on Sustainability ที่วัดผลได้ (SD Perspectives)
ความยั่งยืนที่วัดผลได้ ธุรกิจโต+สังคมไปดี (ผู้จัดการออนไลน์)
ไทยพัฒน์ ชู 2 เครื่องมือใหม่ ผ่านสโตร์ความยั่งยืน.. (นิตยสาร MBA)
ไทยพัฒน์ฯ ชูสโตร์ความยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ)
Value x Impact พลังสร้างความยั่งยืนสู่กิจการ (ประชาชาติธุรกิจ)
“คุณค่า” กับ “ความยั่งยืน” (กรุงเทพธุรกิจ)
ผลกระทบกับความยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ)

 ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนมากสุด ในภูมิภาคอาเซียน (226 แห่ง) และติดอันดับ Top 10 โลก ด้านการเปิดเผยรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI (Global Reporting Initiative)

สถาบันไทยพัฒน์ขอเรียนเชิญหน่วยงานและองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำความยั่งยืนด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้วยการเป็นสมาชิก Sustainability Disclosure Community (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ GRI Data Partner จัดตั้งเครือข่าย “Sustainability Disclosure Community” เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการ ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นรูปเล่มรายงาน แต่ครอบคลุมไปสู่รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ รวมทั้งการขับเน้นและรักษาบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทย ต่อการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนการช่วยเหลือองค์กรในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2562” และการเสวนาเรื่อง Value x Impact: The Power of Sustainability เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด)

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2562
เอกสารแนะนำเครื่องมือ Value Driver Model ในช่วงเสวนา
เอกสารแนะนำเครื่องมือ Impact Management ในช่วงเสวนา
สนทนา 6 ทิศทาง CSR ปี 2562 ทางคลื่นความคิด 96.5 MHz

 


หนังสือ "พลังแห่งความยั่งยืน: The Power of Sustainability ความหนา 40 หน้า แนวทางในการใช้เครื่องมือ Value Driver Model และ Impact Management ในการเพิ่มคุณค่าและผลกระทบจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ตอบโจทย์ความยั่งยืน และเสริมสร้างผลประกอบการในระยะยาวให้แก่กิจการ (ดาวน์โหลดหนังสือ)

 


ในรอบปีที่ผ่านมา ความตื่นตัวในเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) มีปัจจัยจากแรงขับดันหลักในสองขั้ว คือ การทำตามกระแส ทั้งที่เกิดจากองค์กรข้างเคียงในอุตสาหกรรม จากคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ และจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้วของการทำ CSR ในเชิงรับ กับการทำเพราะเห็นคุณค่า ที่เกิดจากการได้ประโยชน์ร่วมทั้งแก่องค์กร (อาทิ ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มผลิตภาพ ขยายโอกาสทางธุรกิจ) และสังคม (อาทิ ช่วยกระจายรายได้ เพิ่มทักษะอาชีพคนในชุมชน สิ่งแวดล้อมดีขึ้น) เป็นขั้วของการทำ CSR ในเชิงรุก (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการจัดทำ ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีกรอบในการใช้ปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

Thailand - Corporate SDG Performance
Thailand - Corporate SDG Performance by Industry

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เดินหน้าจัดทำ ‘ดัชนียั่งยืนองค์กร’
THAIPAT Launchs ‘Corporate SDG Index’ Initiative

 


หนังสือ "SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development ความหนา 72 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับภาคเอกชนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) พร้อมแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจใน 5 ขั้นตอนที่สนับสนุนการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ผู้บุกเบิกการพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นผู้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียน ESG100 เปิดตัว “Thaipat ESG Index” ดัชนีสำหรับใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงการลงทุน โดยมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และเข้าเป็น GRI Data Partner ในปี พ.ศ.2559

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


ความแตกต่างระหว่าง Sustainability Report กับ Integrated Report


สำหรับองค์กรที่กำลังมีข้อคำถามระหว่างการจัดทำรายงานในรูปแบบที่เป็น Sustainability Report กับ Integrated Report สถาบันไทยพัฒน์ได้ประมวลข้อมูลหลักการและที่มา ความเหมือนและความต่าง บทสรุปและเสนอแนะ ในเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อเป็นข้อพิจารณาให้องค์กรผู้จัดทำรายงาน ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อความมุ่งประสงค์ที่กิจการต้องการ (อ่านต่อ..)

 


Definition of 'impacts' as related to materiality

สำหรับท่านที่กำลังจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน และต้องนำเสนอแผนภาพการวิเคราะห์สารัตถภาพ (Materiality Matrix) ในคลิป (นาทีที่ 16:18 เป็นต้นไป) จะอธิบายเรื่องผลกระทบ (Impacts) ที่หลายองค์กรเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ (ดูคลิป)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้รายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแนะแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้ใช้รายงานสำหรับเตรียมจัดทำรายงาน เอื้อให้องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม (อ่านต่อ)

 


หนังสือ "มณฑลแห่งความยั่งยืน: The Sphere of Sustainability ความหนา 68 หน้า คู่มือไขความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง CG, ESG, CSR, CSV, SD, SE, SB อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจต่อแนวคิดในเรื่องความยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และให้กิจการนำแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ จนสามารถบรรลุเป้าหมายปลายทางที่เป็นความยั่งยืนของกิจการ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม" ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE@ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูล หรือต้องการรับข่าวสาร และติดตามความเคลื่อนไหวในงานด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรด้านความยั่งยืน บริการใน Sustainability Store งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ต่อรายงานแห่งความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ฯลฯ
ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนโดยระบุชื่อบัญชี LINE ID:
@thaipat หรือคลิกที่ปุ่ม Add Friends
เพิ่มเพื่อน

 


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ทำงานด้านด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ด้วยการวิจัย (Research) การฝึกอบรม (Training) และการให้คำปรึกษา (Consulting) ให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)