Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  Thai CSR  |  CSV Forum  |  ESG Rating  |  PACT Network  |  CRBP  |  SDNB

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ประจำปี 2558 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ ในวันอังคารที่ 1 และวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 (หลักสูตร 2 วัน) โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรจาก GRI (อ่านต่อ)

 เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต อิงหลักการและแนวปฏิบัติสากล ติวเข้มกระบวนงานต้านทุจริตให้กับ 77 บริษัท ได้มีเช็คลิสต์ต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Action-oriented) ที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจ (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน Flexible Workplace โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit) รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 (อ่านต่อ)

 องค์กรธุรกิจชั้นนำ 6 แห่ง จับมือเป็นหุ้นส่วน “การลงทุนสุนทาน” หรือ “Philanthropic Investments” ระดมเงินตั้งต้นกว่า 120 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนประเดิมในโครงการลงทุนสุนทาน หวังนำดอกผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในแบบยั่งยืน (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
ชมวีดีทัศน์การเปิดตัวโครงการลงทุนสุนทาน

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
กองทุน 120 ล้าน เก็บดอกผลเพื่อกิจกรรมสังคม (เดลินิวส์)
6 องค์กรผนึกความริเริ่ม ก่อตั้งกองทุนสุนทาน ... (บ้านเมือง)
6 องค์กรผนึก ก่อตั้งกองทุนสุนทาน ... (มติชนออนไลน์)
Private philanthropic fund initiated for CSR (The Nation)
6 องค์กรผนึกตั้งกองทุน 120 ล. ... (กรุงเทพธุรกิจ)
ทิสโก้ร่วมเปิดตัวโครงการลงทุนสุนทาน (โพสต์ทูเดย์)
6 องค์กรผนึกความริเริ่ม ก่อตั้งกองทุนสุนทาน (ฐานออนไลน์)
6 องค์กร ก่อตั้งกองทุนสุนทาน หนุน CSR แบบยั่งยืน (สำนักข่าวอิศรา)
ไทยพัฒน์ จับมือ 6 องค์กร ก่อตั้งกองทุนสุนทาน ... (ไทยรัฐออนไลน์)
6 องค์กรนำร่อง “กองทุนสุนทาน” ... (ASTVผู้จัดการออนไลน์)
6 องค์กรใหญ่ จับมือลงขัน 120 ล้านบาท ... (ASTVผู้จัดการออนไลน์)
กำเนิดกองทุนสุนทาน (กรุงเทพธุรกิจ)
ฟังบทสัมภาษณ์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ฟังบทสัมภาษณ์คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
ฟังบทสัมภาษณ์คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ นำสินประกันภัย

 สถาบันไทยพัฒน์ เปิดแนวคิด “การลงทุนสุนทาน” หรือ “Philanthropic Investments” ทางเลือกในการทำ CSR อย่างยั่งยืน ต่อยอดการให้ความช่วยเหลือผ่านกิจกรรม CSR ด้วยการนำเงินหรือทรัพย์สินมาเป็นทุนเพื่อหาดอกผลนำไปใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆ โดยที่ทุนหรือเงินต้นยังคงอยู่ ซึ่งแตกต่างจากการทำบุญสุนทานหรือการบริจาคที่เป็นการมอบเงินหรือทรัพย์สินนั้นให้เป็นความช่วยเหลือแก่สังคมโดยตรง (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนสุนทาน ทางสายใหม่ สร้างซีเอสอาร์ยั่งยืน (ประชาชาติธุรกิจ)
การลงทุน + CSR (ประชาชาติธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ ชูแนวคิด 'การลงทุนสุนทาน' ต่อยอด CSR ... (สยามรัฐ)
'ไทยพัฒน์' ชี้ชวนลงทุนสุนทาน CSR บนเส้นทางที่ยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ)
'Philanthropic investments' touted (The Nation)
การให้ไม่รู้จบ (กรุงเทพธุรกิจ)
ลงทุนสุนทาน (เดลินิวส์)
ไทยพัฒน์ เปิดแนวคิด การลงทุน เพื่อต่อยอด CSR ... (สยามรัฐออนไลน์)
บลจ.สนออกกองทุนอีเอสจี100 ให้บ.นำดอกผลทำซีเอสอาร์ (มติชน)
แนะลงทุนหุ้นกุล่มอีเอสจี นำปันผลช่วยเหลือสังคม (ไทยโพสต์)
“พิพัฒน์” แนะลงทุนหุ้นกลุ่ม ESG ... (ASTV ผู้จัดการออนไลน์)
ไทยพัฒน์ เปิดแนวคิด การลงทุน เพื่อต่อยอด CSR ... (มติชนออนไลน์)
ไทยพัฒน์ เปิดแนวคิด การลงทุนเพื่อต่อยอด CSR ... (ฐานออนไลน์)
สถาบันไทยพัฒน์ เผยแนวคิด “การลงทุนสุนทาน” (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)
CSR Vision: การลงทุนสุนทาน (ASTV ผู้จัดการออนไลน์)
การลงทุนสุนทาน (กรุงเทพธุรกิจ)
ฟังบทสัมภาษณ์เรื่อง การลงทุนสุนทาน ในรายการแผนที่ผู้บริโภค
ฟังบทสัมภาษณ์เรื่อง แนวคิดการลงทุนสุนทาน ในรายการลับคมธุรกิจ
ฟังบทสัมภาษณ์เรื่อง แนวทางการลงทุนสุนทาน ในรายการแผนที่ผู้บริโภค
ชมภาพข่าวในรายการ 'คู่ชิง คู่แชมป์' รอบวัน

 สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัว PACT Network เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand) แพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่เน้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
5 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ PACT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
NMG, Thaipat Institute jointly launch media transparency initiative
'ไทยพัฒน์' ผนึก เนชั่น ต้านทุจริตห่วงโซ่ธุรกิจ
เนชั่น จับมือ ไทยพัฒน์ หุ้นส่วนต่อต้านทุจริต
ชมข่าวเปิดตัวในรายการ 'ชั่วโมงธุรกิจ'
ฟังบทสัมภาษณ์ในรายการ 'ลับคมธุรกิจ'

 


ESG100: กิจการวิถียั่งยืน
คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2558คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ปี 2558คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจธนาคาร ปี 2558คุณฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจเหมืองแร่ ปี 2558คุณสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2558คุณเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2558

 สถาบันไทยพัฒน์ เปิดมิติใหม่ จัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทย รองรับความต้องการนักลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตอบโจทย์การลงทุนยั่งยืน พร้อม ประกาศหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG 100 (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100
ไทยพัฒน์ จัดอันดับ ESG 100 บจ. ขึ้นแท่นธุรกิจวิถียั่งยืน: พลังงาน-ธนาคาร ครองแชมป์สูงสุด
THAIPAT Ranks Companies on ESG Performance, 100 Listed Companies Shine on Path of Corporate Sustainability: Energy – Banking Sectors Rule the ESG 100 List
ไทยพัฒน์เปิดมิติใหม่จัด “ESG Rating” หนุนลงทุนโปร่งใส ดูแลสังคม-สวล. ประกาศ 100 บจ. มุ่งธุรกิจยั่งยืน
THAIPAT Unveils “ESG Rating” and Announces Companies on ESG100 List
ไทยพัฒน์ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจ
Thaipat launches Rating Unit to provide ESG data of Thai companies

ESG100 ในข่าว
เทรนด์การจัดอันดับความยั่งยืนในไทยและเทศ
'ESG' ความดีที่เหนือชั้น บันไดขั้นที่ 3 ของ 'CSR'
สถาบันไทยพัฒน์ เตรียมจัดอันดับ ESG ดึงบริษัทนอกตลาดร่วมขบวน
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดโผ 100 ธุรกิจมุ่งสู่วิถียั่งยืน
ESG เครื่องแสดงผล CSR นักลงทุนใช้ส่องกิจการยั่งยืน
Thailand -based firms rated on ESG
ไทยพัฒน์จัด “ESG Rating” เลือก 100 บจ. ลงทุนโปร่งใสคำนึงสังคม (เพิ่มเติม)
ไทยพัฒน์เปิดมิติใหม่จัด "ESG Rating" หนุนลงทุนโปร่งใส ดูแลสังคม-สวล. ประกาศ 100 บจ. มุ่งธุรกิจยั่งยืน
ในข่าวประชาชาติธุรกิจ
ในข่าวคมชัดลึก
ในข่าวการเงินการธนาคาร
ในข่าวกรุงเทพธุรกิจ
ในข่าวโพสต์ทูเดย์
ในข่าวสยามรัฐ
ฟังบทสัมภาษณ์เรื่อง ESG100 ในรายการลับคมธุรกิจ

 สถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” และการเสวนาเรื่อง "ESG: The Factors of Sustainability" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
2015 CSR Trends in Thailand
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2558
เอกสารในช่วงการเสวนา ESG
กำหนดการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มองทิศทาง ซีเอสอาร์ 2558 ESG กุญแจสู่ความยั่งยืน
ESG เครื่องแสดงผล CSR นักลงทุนใช้ส่องกิจการยั่งยืน
'6 ทิศ CSR' ในปี 2558
ความเคลื่อนไหว CSR ปี 58

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ทำงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย (Research) การฝึกอบรม (Training) และการให้คำปรึกษา (Consulting) ด้านบรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)