Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  CSR  |  CSV  |  ESG  |  PACT  |  CRBP  |  SDNB  |  SDG  |  TSBI

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ มีจำนวนองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญและให้ความสนใจทั้งสิ้น 104 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 86 บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 11 บริษัท และบริษัททั่วไปที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกาศรางวัล

 


ดาวน์โหลด รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG เพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 8 บริษัท ระดับดีเด่น 15 บริษัท Recognition 16 บริษัท รางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 1 บริษัท และรางวัล Outstanding New Comer 1 บริษัท จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ 104 บริษัท

 สถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร Certified CSR Training Course ที่บูรณาการแนวคิดสำคัญในด้าน CSR ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจเพื่อสังคม (SB) นำมาอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ให้กับผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Progressing on SDGs through GRI disclosures ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ จำนวน 27 ท่าน (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำโครงการประเมินการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในรูปของตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การต้านทุจริต (Anti-Corruption) และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เพื่อให้บริษัทสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ (อ่านต่อ)

ข้อมูลการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

 


หนังสือ "SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development ความหนา 72 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับภาคเอกชนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) พร้อมแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจใน 5 ขั้นตอนที่สนับสนุนการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการจัดทำ ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีกรอบในการใช้ปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

Thailand - Corporate SDG Performance
Thailand - Corporate SDG Performance by Industry

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เดินหน้าจัดทำ ‘ดัชนียั่งยืนองค์กร’
THAIPAT Launchs ‘Corporate SDG Index’ Initiative

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน Flexible Workplace โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน

สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

หรือฝากข้อความที่
LINE ID: @thaipat ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มเพื่อน

 สถาบันไทยพัฒน์ มุ่งมั่นยกระดับการลงทุนที่ยั่งยืน เดินหน้าจัดอันดับ ESG 100 ปี '60 ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 หวังผลักดัน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ให้ผู้ลงทุน เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกำไร" (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2017)
Presentation ESG100 ในวันประกาศฯ
เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
ข้อมูลการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

For ESG100 information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ ESG100 ปี '60 ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน
THAIPAT Announces ESG100: 2017 List for Sustainable Investments

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Service stocks top ESG 100 winners (Bangkok Post)
3rd list of firms committed to sustainable development.. (The Nation)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน.. (สำนักข่าวอิศรา)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ ESG100 ปี 60 ตอบโจทย์.. (ผู้จัดการออนไลน์)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า ESG100.. (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)
ไทยพัฒน์ประกาศหุ้นดูแลสังคม-ผลประกอบการเด่น.. (มติชนออนไลน์)
ไทยพัฒน์แนะลงทุนยั่งยืน ผ่าน ESG100 (เนชั่นทีวี)


ข้อมูล ESG100 ย้อนหลัง    ปี 2558    |    ปี 2559

 


หนังสือ "รู้จักหุ้น ESG100: ประตูสู่การลงทุนที่ยั่งยืน" ฉบับปี 2560 ความหนา 40 หน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) รูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูล ESG และตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ดาวน์โหลดหนังสือ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2560” และการเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ จำนวน 31 ท่าน (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และเข้าเป็น GRI Data Partner ในปี พ.ศ.2559

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้รายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแนะแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้ใช้รายงานสำหรับเตรียมจัดทำรายงาน เอื้อให้องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม (อ่านต่อ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างหนังสือ "GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to" (มกราคม, 2558) ความหนา 81 หน้า คู่มือในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI ฉบับล่าสุด พร้อมข้อมูลท็อป 10 ประเด็นความยั่งยืนที่มีการรายงานสูงสุดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้ง 20 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

หน่วยงานที่สนใจหนังสือ GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to ฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล info@thaipat.org พร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม" ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ทำงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย (Research) การฝึกอบรม (Training) และการให้คำปรึกษา (Consulting) ด้านบรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)