Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  CSR  |  CSV  |  ESG  |  PACT  |  CRBP  |  SDG  |  TSBI  |  S-Store

Partnerships for Society 2020

องค์ประกอบ      วาระสังคม 2020      หุ้นส่วนความร่วมมือ      FAQs


คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน เชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความประสงค์จะทำงานเชื่อมโยงกับวาระสังคม 2020 เข้าร่วมดำเนินงานในรูปแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือ ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร Society 2020 Partnership Submission Form

กรุณาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน ประเด็นที่องค์กรสนใจ เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน รูปแบบความร่วมมือ ทุน/ปัจจัยที่ให้การสนับสนุน และโครงการ/ความริเริ่มที่ต้องการขับเคลื่อน ในเอกสาร Society 2020 Partnership Submission Form แล้วส่งกลับมายัง

คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันไทยพัฒน์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะพิจารณารวบรวม แสวงหา และเชื่อมโยงความร่วมมือในเครือข่าย ให้ตรงกับความประสงค์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด

 


สนทนาถึงแนวทางการขับเคลื่อนวาระสังคม 2020 กับคุณนงค์นาถ ห่านวิไล
ตัวอย่างหุ้นส่วนความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ้างอิง UN Global Compact)
SDG #4: Quality Education
SDG #8: Decent Work and Economic Growth
SDG #10: Reduced Inequalities