Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  CSR  |  CSV  |  ESG  |  PACT  |  CRBP  |  SDG  |  TSBI  |  S-Store

ESG Rating


จากความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต ผู้ลงทุนได้ให้ความสำคัญของข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำว่า ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance จึงเกิดขึ้นในแวดวงตลาดทุน เพื่ออธิบายถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบการดังกล่าวนี้ มาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป รวมทั้งจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการได้ดีให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้เกณฑ์ ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่น่าพอใจในระยะยาว พร้อมๆ กับการสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG หรือต้องการจัดทำข้อมูล ESG เพื่อการเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG 100 ปี 62 พร้อมคัดกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์ ด้วยเกณฑ์ ESG เป็นครั้งแรก สร้างทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2019)
Presentation ESG100 - 2019 List (ช่วง ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ)
Presentation สถานการณ์และแนวโน้ม ESG RISK (ช่วง ดร.สุนทร คุณชัยมัง)
เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100

For ESG100 information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้น ESG100 ปี 62
THAIPAT Announces ESG100: 2019 List

 


ภาพรวมกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2015-2019

ผลตอบแทนรวมของดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ (โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันฐาน 30 มิ.ย. 58 จนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 62) เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) และดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) พบว่า ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 7.42% ขณะที่ SET TRI ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 6.04% ส่วน SET100 TRI ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 6.13% และ SET50 TRI ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 6.28% ตามลำดับ

เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง
Thaipat ESG Index (TR) กับ SET TRI, SET100 TRI และ SET50 TRI

ข้อมูล ESG100 ย้อนหลัง    ปี 2558  |  ปี 2559  |  ปี 2560  |  ปี 2561