Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  CSR  |  CSV  |  ESG  |  PACT  |  CRBP  |  SDNB  |  SDG  |  TSBI  |  S-Store

ESG Rating


จากความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต ผู้ลงทุนได้ให้ความสำคัญของข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำว่า ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance จึงเกิดขึ้นในแวดวงตลาดทุน เพื่ออธิบายถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบการดังกล่าวนี้ มาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป รวมทั้งจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการได้ดีให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้เกณฑ์ ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่น่าพอใจในระยะยาว พร้อมๆ กับการสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน ของ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) ได้นำหลักการแนวทางในมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR มาใช้พัฒนาระเบียบวิธีการประเมิน ทั้งในด้านกระบวนการและด้านเนื้อหา ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ ผู้บริหารของสถาบันไทยพัฒน์ ยังได้เข้าร่วมใน Expert Advisors Council (EAC) ของ GISR ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด บริบทความยั่งยืน และสารัตถภาพให้แก่คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคและฝ่ายเลขานุการของ GISR ต่อการพัฒนามาตรฐานการประเมินความยั่งยืนด้วย

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG หรือต้องการจัดทำข้อมูล ESG เพื่อการเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สถาบันไทยพัฒน์ มุ่งมั่นยกระดับการลงทุนที่ยั่งยืน เดินหน้าจัดอันดับ ESG 100 ปี '60 ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 หวังผลักดัน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ให้ผู้ลงทุน เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกำไร" (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2017)
Presentation ESG100 ในวันประกาศฯ
เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
ข้อมูลการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

For ESG100 information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ ESG100 ปี '60 ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน
THAIPAT Announces ESG100: 2017 List for Sustainable Investments

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Service stocks top ESG 100 winners (Bangkok Post)
3rd list of firms committed to sustainable development.. (The Nation)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน.. (สำนักข่าวอิศรา)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ ESG100 ปี 60 ตอบโจทย์.. (ผู้จัดการออนไลน์)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า ESG100.. (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)
ไทยพัฒน์ประกาศหุ้นดูแลสังคม-ผลประกอบการเด่น.. (มติชนออนไลน์)
ไทยพัฒน์แนะลงทุนยั่งยืน ผ่าน ESG100 (เนชั่นทีวี)


 


หนังสือ "รู้จักหุ้น ESG100: ประตูสู่การลงทุนที่ยั่งยืน" ฉบับปี 2560 ความหนา 40 หน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) รูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูล ESG และตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ดาวน์โหลดหนังสือ)

ข้อมูล ESG100 ย้อนหลัง    ปี 2558    |    ปี 2559