Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

คณะกรรมการ


1.นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการประธานกรรมการ
2.นางสาววีรญา ปรียาพันธ์กรรมการ
3.นางอมฤดา จิตต์ประเสริฐงามกรรมการ
4.นายฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์กรรมการ
5.นายวรณัฐ เพียรธรรมกรรมการและผู้อำนวยการผู้อำนวยการ


นายวรณัฐ เพียรธรรม (พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน)
นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ก่อตั้ง - พ.ศ.2560)