Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ ประกาศแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถาบัน


28 ธันวาคม 2560 - สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศแต่งตั้ง นายวรณัฐ เพียรธรรม เป็นผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นายวรณัฐ เพียรธรรม จะดูแลรับผิดชอบงานของสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสถาบันฯ

ก่อนหน้านี้ นายวรณัฐ ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ทั้งในมิติการให้การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายวรณัฐ จบการศีกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งได้รับการอบรมจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ระดับ GRI Master Class ในหลักสูตร Stakeholder Engagement, Driving Change by Linking Sustainability Strategy with Reporting และ Defining Material Report Contentข้อมูลเพิ่มเติม:
ปิยเลขา ไหล่แท้ สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์ 02-930-5227 / โทรสาร 02-930-5228