Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ESG Analysis Program

ESG Disclosure Program    ESG Analysis Program


ESG Analysis Program เป็นหลักสูตรการให้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ESG สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสามส่วน ได้แก่

การวิจัยข้อมูลบริษัทและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG and Company Research)
การระบุปริมาณของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Factor Quantification)
การประเมินบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ (Active Ownership Assessment) เพื่อนำไปสู่การให้คำแนะนำสำหรับการตัดสินใจลงทุน


ESG Integration Analysis

ESG Analysis Program เป็นหลักสูตรที่จัดอบรมในสถานประกอบการ ในรูปแบบ In-House Program สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคลากรขององค์กรโดยเฉพาะ โดยใช้เวลาครึ่งวัน

บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่สนใจให้จัดอบรมหลักสูตร ESG Analysis ในองค์กรของท่าน สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ