Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ESG100 ปี 2021

หน้าหลัก    ปี58    ปี59    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG 100 ปี 64 พร้อมประกาศรายชื่อหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging เป็นปีที่สอง รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อ 15 หลักทรัพย์ที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน (2558-64) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิด (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2021)
เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100

For ESG100 information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

 


'ESG100 Company ปี 2564'
นายนิวัติ อดิเรก (ที่สองจากขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และ นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และนายประยุกต์ เจริญจรัสกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถ.สาทร นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่สามจากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่สี่จากขวา) กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ธาราสาธร ถ.สาธร นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี (ด้านซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2564 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต นายสยาม สุวรรณรัตน์ (ด้านขวา) ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2564 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.หาดทิพย์ สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.รามคำแหง นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล (คนขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานขาย นอร์ทอีส รับเบอร์ กรุงเทพ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สามจากซ้าย) และคณะผู้บริหารบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) และเป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่สาม จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ซีฟโก้ ถ.พระยาสุเรนทร์ นายวิเชียร อมรพูนชัย รักษาการ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่สองจากขวา) ณ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (คนซ้ายสุด) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.นำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2564” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2564

บีซีพีจี
ทิสโก้
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
ซีพี ออลล์
ทานตะวันอุตสาหกรรม
หาดทิพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นอร์ทอีส รับเบอร์
ซีฟโก้
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
นำสินประกันภัย