Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

TPI POLENE POWER

Boiler Improvement Project of TG7


3000000  ESG Credits

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด และใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาเปลี่ยนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน (TG7) เดิมซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 70 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 40 เมกะวัตต์) โดยลงทุนก่อสร้างเพิ่ม Boiler และปรับปรุง Boiler เพื่อเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 100% โดยการนำขยะ หรือ เชื้อเพลิง RDF มาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อทดแทนการใช้พลังงานถ่านหิน 100% โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จระยะที่ 1 ในเดือนกันยายน 2565 โดยมีกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ และระยะที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน 2565 – พฤษภาคม 2566 โดยขยายกำลังการผลิตเป็น 70 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสีเขียว โดยโครงการนี้ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวโน้มสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน


ประโยชน์ต่อสังคม/ผู้มีส่วนได้เสีย
ช่วยลดขยะฝังกลบ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วยขจัดขยะส่วนเกินโดยการนำกลับมาใช้ใหม่
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น


ประโยชน์ต่อองค์กร
ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิต
ช่วยลดการนำเข้าถ่านหิน
ต้นทุนเชื้อเพลิงขยะมีเสถียรภาพ และไม่ fluctuate เหมือนราคาถ่านหิน ซึ่งขึ้นอยู่กับ Market Price


ข้อมูลบริษัท
ลักษณะธุรกิจ:ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ปีที่ก่อตั้ง:พ.ศ.2534 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ.2560)
พนักงาน (ปี 64):1,142 คน
รายรับ (ปี 64):11,358.26 ล้านบาท
เว็บไซต์:www.tpipolenepower.co.th


 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ รับมอบเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์
ประเดิมเป็นรายแรกในหมวดธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทน