Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ESG Credit

Home      Background      Resources      Participating Companies

แนวคิดของ ESG Credit มาจากการขยายกรอบแนวคิดเรื่อง Carbon Credit ที่เจาะจงในเรื่องสิ่งแวดล้อม (E) ให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องสังคม (S) และธรรมาภิบาล (G) ที่เปิดโอกาสให้องค์กรซึ่งคำนึงถึงเรื่อง ESG อยู่แล้ว สามารถได้รับ ‘เครดิต’ จากการดำเนินงานในด้านสังคมและธรรมาภิบาล นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมด้านเดียว


แนะนำ ESG Credit

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ริเริ่มงานด้านส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นสถาบัน เมื่อปี พ.ศ.2544 ได้ทำการออกแบบกลไกที่เอื้อให้กิจการดำเนินการพัฒนาโครงการและความริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการได้รับ ‘เครดิต’ จากการดำเนินการ ตามขนาดของโครงการและความริเริ่มดังกล่าว ควบคู่ไปพร้อมกัน

ESG Credit ที่กิจการได้รับ จะเทียบเท่ากับมูลค่าโครงการที่เป็นตัวเงินโดยตรง ซึ่งแตกต่างจาก Carbon Credit ที่การคำนวณเป็นมูลค่าต้องอาศัยตัวแทนค่า (Proxies) ซึ่งอาจได้มูลค่าที่ไม่เหมือนกันตามระเบียบวิธีที่ใช้และดุลพินิจของผู้ประเมิน


รู้จัก ESG Credit

โดยหากโครงการดังกล่าว เป็นที่ยอมรับของสังคม กิจการสามารถพิจารณาที่จะยกระดับจากโครงการ ซึ่งมีจุดเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ ไปสู่การเป็นส่วนขยายของกิจการ ในฐานะหน่วยดำเนินงานทางธุรกิจที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง

 


ข่าวสารและบทความที่เกี่ยวข้อง
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง รับมอบเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์
ตอกย้ำความใส่ใจและดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Star Petroleum Refining receives ESG Credit from Thaipat Institute
Emphasizes the SPRC Business Conduct with Care and Responsibility
GEPP x ไทยพัฒน์ ลงนามร่วมมือให้การรับรอง ESG เครดิต จากการจัดการขยะ
ESG เครดิต: หมุดหมายใหม่แห่งความยั่งยืน
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ รับมอบเครดิต ESG จากไทยพัฒน์
ประเดิมเป็นรายแรกในหมวดธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทน
นำสินประกันภัย รับมอบเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์
ประเดิมเป็นรายแรกในหมวดธุรกิจประกันภัย
หาดทิพย์ รับมอบเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์
ประเดิมเป็นรายแรกในหมวดธุรกิจเครื่องดื่ม