Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

HAAD THIP

โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp)


43000  ESG Credits

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง (ประเทศไทย) (Reef Guardian Thailand) และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดสตูล จัดโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน โดยได้สำรวจความเสียหายและขยายพันธุ์ปะการังทดแทน บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร บริเวณหน้าหาดเกาะบูโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด และเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาขยะทางทะเล พร้อมฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์


ประโยชน์ต่อสังคม/ผู้มีส่วนได้เสีย
ชุนชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล
ปริมาณขยะบนชายหาด และใต้ทะเลลดลง (ลดปัญหาขยะทางทะเล)
ระบบนิเวศทางทะเลอุดมสมบูณ์ขึ้นจากการขยายพันธุ์ปะการัง ซึ่งเป็นแหล่ง อนุบาลสัตว์น้ำ ส่งผลให้มีปริมาณชนิดของสัตว์น้ำทีมีความหลากหลายมากขึ้น


ประโยชน์ต่อองค์กร
จากการตอบรับและความร่วมมือที่ดีจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีในแง่ของการอนุรักษ์และความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากจำนวนร้านค้า และยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลบริษัท
ลักษณะธุรกิจ:ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (Non-Alcoholic Ready-to-Drink Beverage : NARTD) โดยได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคล่า คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
ปีที่ก่อตั้ง:พ.ศ.2517 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ.2521)
พนักงาน (ปี 64):2,153 คน
รายรับ (ปี 64):5,704 ล้านบาท
เว็บไซต์:www.haadthip.com


 


ข่าวประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ รับมอบเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์
ประเดิมเป็นรายแรกในหมวดธุรกิจเครื่องดื่ม