Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปี 2557)

ปี57   ปี58   ปี59   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปีปัจจุบัน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ เผยผลตัวชี้วัดการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-corruption Progress Indicator) พบ 344 บริษัท หรือร้อยละ 60 ของบริษัทจดทะเบียน ให้ความสำคัญกับการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ในจำนวนนี้มี 19 บริษัทได้รับการประเมินสูงสุดที่ระดับ 4 จาก 5 ระดับ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถ.วิภาวดีรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารสรุปภาพรวมผลการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
SEC announces listed firms' progress on fighting graft
Anti-graft fight winning allies
Firms face anti-corruption criteria to join auctions
Economic reform 'crucial' to Japan, here
บลจ.หนีหุ้นเสี่ยง"คอร์รัปชั่น" กลุ่มรับเหมาติดโผ-หวั่นฉุดกำไรพอร์ต
ก.ล.ต.ต่อยอดดัชนีวัดต้านโกง หนุนบริษัทในตลาดหุ้นยกระดับ
แนะเลี่ยง 'หุ้น' เมินต้านคอร์รัปชัน

 


เอกสารการจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR และเอกสารข้อแนะนำในการตอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR ประกอบด้วยคำอธิบายรายการที่ให้เปิดเผยข้อมูลในหมวดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 5 รายการ หมวดการวางกลยุทธ์การดำเนินงาน 6 รายการ หมวดการดำเนินงาน 6 รายการ และหมวดการจัดทำรายงาน 6 รายการ
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR สำหรับการประเมินนอกรอบการประเมินปกติ
• แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR สำหรับ บจ. ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล
• แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR

คู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและการประเมิน

 


เอกสารการจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption และเอกสารข้อแนะนำในการตอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption ประกอบด้วยคำอธิบายรายการที่ให้เปิดเผยข้อมูลในหมวดคำมั่นและนโยบาย 5 รายการ หมวดการนำไปปฏิบัติ 6 รายการ และหมวดการติดตามผล 6 รายการ
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption สำหรับการประเมินนอกรอบการประเมินปกติ
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption สำหรับ บจ. ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล
• แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption

คู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและการประเมิน

 บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลท. และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมเปิดงานสัมมนา Shared Value Opportunities in Thailand โดยเชิญวิทยากร ได้แก่ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท วิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ปาจารีย์ คุณชัยมัง หุ้นส่วน บ.เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และโอกาสของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่งกว่า 300 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วง Shared Value Opportunity Landscape
เอกสารในช่วงแนะนำเครื่องมือ SVOI
กำหนดการ
วีดีทัศน์กล่าวต้อนรับ โดย Mark Kramer

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง CSV ในธุรกิจไทย
ต้นแบบแห่งวิถี ‘CSV’ กสิกรไทย-พฤกษา-บางจาก
ข่าว CSV Seminar ใน นิตยสาร MBA ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557
โอกาส CSV ในไทย

หน่วยงานที่สนใจนำแนวคิด CSV ไปใช้สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CSVforum.com

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจวิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 446 คน

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

 คุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ พร้อมด้วย กรรมการ CSR Club ร่วมแถลงข่าวโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ปี 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.ล.ต. ถ.วิภาวดีรังสิต (อ่านต่อ)

 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายหลักในการสัมมนาให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินในหัวข้อ "ที่ปรึกษาทางการเงินจะช่วยส่งเสริมการดำเนินการเรื่อง CSR-in-process ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ ห้อง 1601 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 43 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 107 คน (อ่านต่อ)

 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เข้าร่วมนำเสนอ Country Report ในฐานะ National Focal Person for the CSR and Human Rights Thematic Study ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Workshop on Corporate Social Responsibility and Human Rights in ASEAN: Outcomes of the AICHR Thematic Study" เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งจัดโดย ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ณ โรงแรม Swissotel The Stamford ประเทศสิงคโปร์ (เอกสารนำเสนอ)

 นายวรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล. ต. ถ่ายรูปร่วมกับ นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในงานแถลงข่าว ก.ล.ต. สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ออกแบบตัวชี้วัดความคืบหน้าการพัฒนาด้าน CSR และ Anti-corruption ของ บจ. ที่อ้างอิงมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกของไทย เรียกว่า CSR Progress Indicator และ Anti-Corruption Progress Indicator ตัวชี้วัดแสดงผลในระดับ 0-5 สะท้อนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นถึงสูงสุด ซึ่ง บจ. สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.

Vorapol Socatiyanurak (4th from left), SEC Secretary-General and Pipat Yodprudtikan (3rd from left), Thaipat Institute Director held a press conference on May 6, 2014 at the SEC office to announce SEC’s support to development of the first CSR and Anti-corruption progress indicators for Thai listed companies with an assessment level of 0-5. All listed companies will be beneficial to apply such information for further progress.

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารประกอบการแถลงข่าว
กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Assessment of Sustainability Development Level of Listed Company
SEC, Thaipat Institute launch measures to assess firms' CSR
ก.ล.ต. หนุนทำตัวชี้วัดความคืบหน้า CSR และการต้านคอร์รัปชัน
ก.ล.ต.หนุน “ไทยพัฒน์” ทำตัวชี้วัด CSR หวังป้องกันคอร์รัปชัน บจ.ไทย
ก.ล.ต.หนุนทำตัวชี้วัดระดับ 0-5 พัฒนา CSR และป้องกันคอร์รัปชันของ บจ.

 สถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2557: Corporate Citizenship” และการเสวนาเรื่อง "CSV:กลยุทธ์สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2557
เอกสารในช่วงการเสวนา CSV
กำหนดการ
ฟังบทสัมภาษณ์ทิศทาง CSR ปี 57 ในรายการลับคมธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เทรนด์ธุรกิจต้านทุจริต
ถอดรหัสเทรนด์แรง CSR 2557 “พลเมืองภาคองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น”
‘ซีเอสวี’ กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
CSV โมเดลทำดีวิถีทุนนิยม
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา...ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
มองเทรนด์ซีเอสอาร์ปี′57 ยกระดับองค์กรร่วมขับเคลื่อนสังคม
6 เข็มทิศ CSR ปี 57
ตลท.จับมือสถาบันไทยพัฒน์เสวนาสร้างคุณค่าองค์กรกับสังคม
จับตา 6 เทรนด์ CSR ปี 2557 : แรงสุด “พลเมืองภาคองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น”

 Executive Director of the ASEAN Foundation, Dr. Makarim Wibisono, opened the CSR Thailand 2013 Conference jointly organised by CSR Club of Thai Listed Companies Association, the ASEAN CSR Network, and Thaipat Institute. The Conference was held at the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok on 12-13 November 2013 and themed “CSR Roadmap for ASEAN”. (Read More)