Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปี 2559)

ปี57   ปี58   ปี59   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปีปัจจุบัน   


กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative: TSBI) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ชุมชน/ตำบล สู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และเตรียมความพร้อมไปสู่ “กิจการแบบธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business : SB) (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้งหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) ได้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมระดมความคิดเห็น “บทบาทภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อหาทิศทางการประยุกต์ใช้หลักจริยศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานของภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (รายละเอียดกำหนดการประชุม)

 


'SDG-Enhanced Sustainability Report Recognition ปี 2559'
คุณทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ และคณะ รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และคณะ รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 คุณโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 คุณเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 คุณณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 คุณไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559
สถาบันไทยพัฒน์ มอบเกียรติบัตร “SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559” ให้แก่องค์กรที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นเป้าหมายโลก

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
การไฟฟ้านครหลวง
กลุ่มทิสโก้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บางจากปิโตรเลียม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ไทยคม

 


สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ กลุ่มทิสโก้ จัดงาน Exclusive Tea Talk ในหัวข้อ “Sustainable Investing: ESG Fund for Society” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำการลงทุนในวิถียั่งยืน ที่นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน การส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัท และการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทิสโก้-ไทยพัฒน์ ส่องมิติ ESG การลงทุนเพื่อสังคม
TISCO – THAIPAT Put Spotlight on “ESG & Philanthropic Investment”

ข่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ
Presentation ในช่วงของ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ทิสโก้-ไทยพัฒน์ แนะ บจ.ไทยสร้างจิตสำนึก ลงทุนเพื่อสังคม
Tisco to enter digital banking arena next year

 สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ปี 2559 ด้วยมาร์เก็ตแคปรวม 6.7 ล้านล้านบาท เป็น Universe สำหรับตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2016)
6 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการประเมิน ESG100 (ปี 2016)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เปิดโผ 100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ปี 59
THAIPAT Unveils 100 Stocks on 2016 List of ESG100

เอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง
Presentation ESG100 ในวันประกาศฯ
ESG แต้มต่อการลงทุน
ลงทุนแบบ ESG ดูอะไรกัน
หุ้น ESG100 เลือกอย่างไร?
ฟังการสนทนาเรื่อง ESG100 ปี 2016 ทาง Nation Radio
รู้จักกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับข่าวที่นำเสนอ
ข่าวกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 เมษายน 2559


ข้อมูลเพิ่มเติม:

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสัมมนาถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับการมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age–Friendly Business) โดยปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 30 องค์กร (อ่านต่อ)

กำหนดการ
เอกสารการนำเสนอในงานสัมมนา (7 ก.ย. 59)

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 องค์กรธุรกิจชั้นนำ 9 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise ที่สถาบันไทยพัฒน์ ริเริ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ ดึงภาคเอกชน ร่วมเสวนา ‘ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’
เอกสารการนำเสนอในงานเสวนา (5 ส.ค. 59)

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถาบันไทยพัฒน์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับภาคเอกชน 14 ราย ขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ จับมือภาคเอกชน พัฒนา ‘ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’
THAIPAT Joins Hands with Private Sector in Developing ‘Age-Friendly Business’ Platform
เอกสารการนำเสนอใน Focus Group (23 มิ.ย. 59)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ดันธุรกิจมิตรผู้สูงอายุ หนุนจ้างงาน-หักภาษี 2 เท่า (ผู้จัดการ)
"ไทยพัฒน์" ผนึก "เอกชน" พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย (ประชาชาติธุรกิจ)
ได้เวลาของธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ จับมือภาคเอกชน พัฒนา ‘ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’ (ผู้จัดการ)
ไทยพัฒน์ ร่วมเอกชน พัฒนา "ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย" (MBA Magazine)
สนทนาเรื่องการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทางคลื่นความคิด
สนทนาเรื่องแพลตฟอร์มธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทาง Nation Radio
สนทนาเรื่องทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย ทางคลื่นความคิด

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Thailand Social Business Initiative (TSBI) จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm” และการเสวนาเรื่อง "Social Business: A Solution to achieve SDGs" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2559
• เอกสารในช่วงเสวนา Social Business [Dr.Faiz] [ดร.สุนทร] [ดร.พิพัฒน์]
กำหนดการ

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ผันธุรกิจ จาก ‘ยิ่งใหญ่’ สู่ ‘ยั่งยืน’
"ไทยพัฒน์" กางแผนที่ 6 ทิศ ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม-ชุมชน
ไทยพัฒน์หนุนธุรกิจปรับโจทย์ CSR
เปิดทิศทาง CSR ปี 59
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน
สนทนาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางคลื่นความคิด 96.5 MHz

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Yunus Center AIT และ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือในการก่อตั้ง "Thailand Social Business Initiative (TSBI)" เพื่อส่งเสริมความริเริ่มด้าน Social Business หรือ ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ตามแนวคิดของ ศ.มูฮัมมัด ยูนุส สำหรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยรูปแบบทางธุรกิจ ในลักษณะที่ไม่สูญเงินต้น-ไม่ปันผลกำไร (non-loss, non-dividend) และเพื่อใช้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
‘TSBI’ หนุนทำโซเชียลบิสิเนส
แปรทุน เปลี่ยนสังคม
โมเดลธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาสังคม
ไขความเข้าใจ Social Business
เปิดมุมมอง 'ธุรกิจเพื่อสังคม'