Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปี 2565)

ปี57   ปี58   ปี59   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปีปัจจุบัน   

สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานประกาศ "รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน" Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 ให้กับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) จำนวน 121 รางวัล (อ่านต่อ)

ไทยพัฒน์ มอบ 121 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

 


สถาบันไทยพัฒน์ เปิดผลสำรวจข้อมูลสถานภาพความยั่งยืนของ 854 กิจการ ในงาน “The State of Corporate Sustainability in 2022” พร้อมการเสวนา “Thailand ESG Meter: มาตรวัดความยั่งยืนภาคองค์กรในประเทศไทย” ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (อ่านต่อ)

กำหนดการ
• เอกสารนำเสนอ ช่วง "ผลการสำรวจข้อมูลความยั่งยืนฯ ปี 2565"
• เอกสารนำเสนอ ช่วง "Thailand ESG Meter: มาตรวัดความยั่งยืนภาคองค์กร"

 


นายวรณัฐ เพียรธรรม (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางสาวมยุรี อรุณวรานนท์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีอีพีพี สะอาด ในการให้บริการตรวจรับรอง ESG เครดิต แก่องค์กรธุรกิจ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืน ในรายวิชา GRI Standards Certified Training Course (ระยะเวลา 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 8-9 ธันวาคม 2565 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

มาตรฐาน GRI กับความเข้าใจผิดเรื่องความยั่งยืน
ไทยติดกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนสูงสุด

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 5 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในหัวข้อ How to determine material topics เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร "Certificate of ESG Verified Company" และผลการประเมินข้อมูลด้าน ESG ระดับ GOLD CLASS ให้แก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ หนึ่งในองค์กรผู้นำการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และความยั่งยืนของกิจการในประเทศไทย เข้าร่วมในหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนภายใต้ข้อริเริ่มด้านการเงินของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP Finance Initiative) มุ่งเพิ่มแรงผลักดันในอุตสาหกรรมต่อเรื่อง ESG รองรับการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศ (อ่านต่อ)

ไทยพัฒน์ เข้าร่วมเป็นสถาบันสนับสนุนหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนของยูเอ็น
Thaipat joins UN’s Principles for Sustainable Insurance Initiative

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up 2022 Online Forum ในรูปแบบ Webinar ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. เพื่อแนะนำ ESG Metrics ที่จัดทำโดยสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges) ให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้เริ่มดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ESG และต้องการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลให้ได้ทัดเทียมกับกลุ่มผู้นำแถวหน้า สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ให้สอดรับกับความคาดหวังของแต่ละผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 


'ESG100 Company ปี 2565'
นายนิวัติ อดิเรก (ที่สี่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ นายเซอิจิโระ อาคิตะ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ โซนิค อินเตอร์เฟรท ถ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ดร.ชญาน์ จันทวสุ (ที่สองจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร และ ดร.สวนิตย์  บุญญาสุวัฒน์ ศรีเลิศฟ้า (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT)  รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคาร ซีพีทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ด้านซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บางคอแหลม กรุงเทพฯ นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย (ที่สามจากขวา) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) และนายวิทวัส อัจฉริยวนิช (ที่สองจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ บางพลี จ.สมุทรปราการ นายศุภวัฒน์  คุณวรวินิจ (ด้านซ้าย) กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารเบตเตอร์ กรุ๊ป บางกะปิ กรุงเทพฯ นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี (ด้านซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต นายเสนีย์ จิตตเกษม (ที่สี่จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ (ที่สองจากขวา) ประธานกรรมการ และนายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (ซ้ายสุด) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ นางเอื้อมพร ปัญญาใส (ด้านซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไพรัช เล้าประเสริฐ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ กรุงเทพ พลตรี พัชร รัตตกุล (ด้านขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านซ้าย) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.หาดทิพย์ สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.รามคำแหง นายราจีฟ มังกัล (ด้านซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร รสา ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (คนซ้ายสุด) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.นำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ (ด้านซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน ไซมิส แอสเสท กรุงเทพ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย (ด้านขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านซ้าย) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2565” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565

บีซีพีจี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โซนิค อินเตอร์เฟรท
• พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
ซีพี ออลล์
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
ทานตะวันอุตสาหกรรม
โรงพยาบาลศิครินทร์
น้ำมันพืชไทย
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บางกอก เชน ฮอสปิทอล
แปซิฟิกไพพ์
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
หาดทิพย์
ทาทา สตีล
นำสินประกันภัย
ไซมิส แอสเสท
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่

 


สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 พร้อมสนับสนุนตั้งกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เจาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

ซีเค พาวเวอร์
อัคคีปราการ
เซนต์เมด
อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
ทีพีไอ โพลีน

For ESG information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง ทิศทาง CSR ปี 2565: From ‘Net Zero’ to ‘Social Positive’ และการเสวนาเรื่อง Social Positive: Business as New Normal ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด)

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2565
เอกสารในช่วงเสวนา Social Positive: Business as New Normal

 


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2565 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2565: From ‘Net Zero’ to ‘Social Positive’ ความหนา 20 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจที่ให้ผลบวกต่อสังคม และใช้พัฒนาแนวทางการสื่อสารข้อมูลผลกระทบทางบวกที่มีต่อสังคมให้เกิดประสิทธิผล สมตามเจตนารมณ์ของกิจการ

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำหนังสือครบรอบ 20 ปีสถาบัน ชื่อ มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ ความหนา 45 หน้า เกิดจากการประมวลข้อคำถามที่ได้รับในระหว่างการทำงานตลอด 20 ปี ซึ่งมักจะวนเวียนอยู่ที่ CSR คืออะไร (What) ใครเป็นคนทำ (Who) ทำอย่างไร (How) ทำไมต้องทำ (Why) ต้องทำเมื่อไร (When) แบบไหนถึงจะดี (Which) ควรเน้นที่ไหน (Where) และทำแล้วผลเป็นของใคร (Whose) โดยน่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรที่มีข้อคำถามเหล่านี้เช่นกัน

 


ESG... ย่างก้าวสู่ "ความยั่งยืน" ปี 2565
ในวันนี้ เรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) ได้กลายเป็นคำที่องค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน นิยมนำมาเป็นหัวเรื่องที่ใช้สื่อสารกับสาธารณชน ในบริบทของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในระยะยาว (อ่านต่อ)