Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปี 2560)

ปี57   ปี58   ปี59   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปีปัจจุบัน   


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ มีจำนวนองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญและให้ความสนใจทั้งสิ้น 104 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 86 บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 11 บริษัท และบริษัททั่วไปที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกาศรางวัล

 


ดาวน์โหลด รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG เพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 8 บริษัท ระดับดีเด่น 15 บริษัท Recognition 16 บริษัท รางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 1 บริษัท และรางวัล Outstanding New Comer 1 บริษัท จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ 104 บริษัท

 สถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร Certified CSR Training Course ที่บูรณาการแนวคิดสำคัญในด้าน CSR ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจเพื่อสังคม (SB) นำมาอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ให้กับผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Progressing on SDGs through GRI disclosures ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ จำนวน 27 ท่าน (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำโครงการประเมินการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในรูปของตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การต้านทุจริต (Anti-Corruption) และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เพื่อให้บริษัทสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ (อ่านต่อ)

ข้อมูลการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

 สถาบันไทยพัฒน์ มุ่งมั่นยกระดับการลงทุนที่ยั่งยืน เดินหน้าจัดอันดับ ESG 100 ปี '60 ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 หวังผลักดัน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ให้ผู้ลงทุน เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกำไร" (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2017)
Presentation ESG100 ในวันประกาศฯ
เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
ข้อมูลการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

For ESG100 information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ ESG100 ปี '60 ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน
THAIPAT Announces ESG100: 2017 List for Sustainable Investments

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Service stocks top ESG 100 winners (Bangkok Post)
3rd list of firms committed to sustainable development.. (The Nation)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน.. (สำนักข่าวอิศรา)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ ESG100 ปี 60 ตอบโจทย์.. (ผู้จัดการออนไลน์)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า ESG100.. (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)
ไทยพัฒน์ประกาศหุ้นดูแลสังคม-ผลประกอบการเด่น.. (มติชนออนไลน์)
ไทยพัฒน์แนะลงทุนยั่งยืน ผ่าน ESG100 (เนชั่นทีวี)


ข้อมูล ESG100 ย้อนหลัง    ปี 2558    |    ปี 2559

 


หนังสือ "รู้จักหุ้น ESG100: ประตูสู่การลงทุนที่ยั่งยืน" ฉบับปี 2560 ความหนา 40 หน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) รูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูล ESG และตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ดาวน์โหลดหนังสือ)

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2560” และการเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ จำนวน 31 ท่าน (รายละเอียด)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างหนังสือ "GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to" (มกราคม, 2558) ความหนา 81 หน้า คู่มือในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI ฉบับล่าสุด พร้อมข้อมูลท็อป 10 ประเด็นความยั่งยืนที่มีการรายงานสูงสุดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้ง 20 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

หน่วยงานที่สนใจหนังสือ GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to ฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล info@thaipat.org พร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป